Yönetmelikler

BaşlıkYayım TarihiYayım SayısıKanun NumarasıDosyaEki
1Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik30.12.201328867
2Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği25.12.201328862
3Egzoz Gazi Emisyonu Kontrolü İle Benzin Ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği30.11.201328837
4Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danişmanlik Firmalari Hakkinda Yönetmelik21.11.201328828
5Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği03.10.201328784
6Tabiat Varliklari, Doğal Sit Alanlari Ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Yapi Yasakli Taşinmazlarin Hazine Taşinmazlari İle Değiştirilmesi Hakkinda Yönetmelik03.08.201328727
7Yüksek Çevre Kurulu Ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik03.08.201328727
8Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik19.07.201328712
9Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve atama Yönetmeliği07.06.201328670
10Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi Hakkında Kanun Uygulama Yönetmeliği15.12.201228498
11Atık Elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolu Yönetmeliği22.05.201228300
12Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik25.04.201228274
13Çevre ve Şehircilik Bakanliği Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarina12.04.201228262
14Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik23.03.201228242
15Çevre Ve Şehircilik Bakanliği Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği21.01.201228180
16Çevre Ve Şehircilik Uzmanliği Yönetmeliği22.12.201128150
17Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik27.10.201128097
18Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş Ve Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik18.10.201128088
19Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik27.10.201027742
20Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik06.10.201027721
21Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik06.10.201027721
22Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik01.10.201027716
23Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik18.08.201027676
24Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik03.08.201027661
25İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre Ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik24.07.201027651
26Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği08.06.201027605
27Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmişsahalara Dair Yönetmelik08.06.201027605
28Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimiyönetmeliği04.06.201027601
29Atiklarin Düzenli Depolanmasina Dair Yönetmelik26.03.201027533
30Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği23.01.201027471
31Ömrünü Tamamlamiş Araçlarin Kontrolü Hakkinda Yönetmelik30.12.200927448
32Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik06.10.200927368
33Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği03.07.200927277
34Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik29.04.200927214
35Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında26.12.200827092
36Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik26.12.200827092
37Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik26.12.200827092
38Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik26.12.200827092
39Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği05.12.200827075
40Çevre Denetimiyönetmeliği21.11.200827061
41Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik12.11.200827052
42Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik11.11.200827051
43Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği05.09.200826988
44Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik05.07.200826927
45Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği06.06.200826898
46Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında27.12.200726739
47Kum Çakıl Ve Benzerimaddelerin Alınması, İşletilmesi Ve Kontrolü Yönetmeliği08.12.200726724
48Çevre Gelirlerinin Takip Ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik03.04.200726482
49Ömrünü Tamamlamiş Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği25.11.200626357
50Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde21.10.200626326
51Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği29.06.20062006/16
52Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği29.06.20062006/19
53Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Kapsamında Mal Ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik26.04.200626150
54Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği09.01.200626048
55Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği08.01.200626047
56Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği26.11.200526005
57Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği22.07.200525883
58Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği19.04.200525791
59Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği14.03.200525755
60Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği13.01.200525699
61Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği31.12.200425687
62Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği26.12.200425682
63Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği31.08.200425569
64Benzin Ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği11.06.200425489
65Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği18.03.200425406
66Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Bütçe, Gelir Ve Gider Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik16.04.200224728
67Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik19.10.199422086
68Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Koruma Eğitim Yönetmeliği20.04.199221205
69Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Koruma Projelerinin Yaptırılması Esaslarına Dair Yönetmelik24.02.199221152
70Katı Atıkların Kontrolu Yönetmeliği14.03.199120814
71Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği06.09.199020627
72Kıyı Kanununun Uygulanmasna Dair Yönetmelik03.08.199020594