Yönetmelikler

Başlık Yayım Tarihi Yayım Sayısı Kanun Numarası Dosya Eki
1 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 30.12.2013 28867
2 Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği 25.12.2013 28862
3 Egzoz Gazi Emisyonu Kontrolü İle Benzin Ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği 30.11.2013 28837
4 Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danişmanlik Firmalari Hakkinda Yönetmelik 21.11.2013 28828
5 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03.10.2013 28784
6 Tabiat Varliklari, Doğal Sit Alanlari Ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Yapi Yasakli Taşinmazlarin Hazine Taşinmazlari İle Değiştirilmesi Hakkinda Yönetmelik 03.08.2013 28727
7 Yüksek Çevre Kurulu Ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 03.08.2013 28727
8 Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 19.07.2013 28712
9 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve atama Yönetmeliği 07.06.2013 28670
10 Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi Hakkında Kanun Uygulama Yönetmeliği 15.12.2012 28498
11 Atık Elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolu Yönetmeliği 22.05.2012 28300
12 Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 25.04.2012 28274
13 Çevre ve Şehircilik Bakanliği Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarina 12.04.2012 28262
14 Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik 23.03.2012 28242
15 Çevre Ve Şehircilik Bakanliği Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 21.01.2012 28180
16 Çevre Ve Şehircilik Uzmanliği Yönetmeliği 22.12.2011 28150
17 Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 27.10.2011 28097
18 Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş Ve Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 18.10.2011 28088
19 Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 27.10.2010 27742
20 Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik 06.10.2010 27721
21 Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik 06.10.2010 27721
22 Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik 01.10.2010 27716
23 Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 18.08.2010 27676
24 Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik 03.08.2010 27661
25 İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre Ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik 24.07.2010 27651
26 Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği 08.06.2010 27605
27 Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmişsahalara Dair Yönetmelik 08.06.2010 27605
28 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimiyönetmeliği 04.06.2010 27601
29 Atiklarin Düzenli Depolanmasina Dair Yönetmelik 26.03.2010 27533
30 Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği 23.01.2010 27471
31 Ömrünü Tamamlamiş Araçlarin Kontrolü Hakkinda Yönetmelik 30.12.2009 27448
32 Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik 06.10.2009 27368
33 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 03.07.2009 27277
34 Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29.04.2009 27214
35 Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında 26.12.2008 27092
36 Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik 26.12.2008 27092
37 Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik 26.12.2008 27092
38 Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik 26.12.2008 27092
39 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 05.12.2008 27075
40 Çevre Denetimiyönetmeliği 21.11.2008 27061
41 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik 12.11.2008 27052
42 Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik 11.11.2008 27051
43 Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği 05.09.2008 26988
44 Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 05.07.2008 26927
45 Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği 06.06.2008 26898
46 Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında 27.12.2007 26739
47 Kum Çakıl Ve Benzerimaddelerin Alınması, İşletilmesi Ve Kontrolü Yönetmeliği 08.12.2007 26724
48 Çevre Gelirlerinin Takip Ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik 03.04.2007 26482
49 Ömrünü Tamamlamiş Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 25.11.2006 26357
50 Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde 21.10.2006 26326
51 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 29.06.2006 2006/16
52 Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 29.06.2006 2006/19
53 Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Kapsamında Mal Ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik 26.04.2006 26150
54 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği 09.01.2006 26048
55 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 08.01.2006 26047
56 Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği 26.11.2005 26005
57 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 22.07.2005 25883
58 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 19.04.2005 25791
59 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.03.2005 25755
60 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 13.01.2005 25699
61 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 31.12.2004 25687
62 Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 26.12.2004 25682
63 Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 31.08.2004 25569
64 Benzin Ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği 11.06.2004 25489
65 Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 18.03.2004 25406
66 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Bütçe, Gelir Ve Gider Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 16.04.2002 24728
67 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik 19.10.1994 22086
68 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Koruma Eğitim Yönetmeliği 20.04.1992 21205
69 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Koruma Projelerinin Yaptırılması Esaslarına Dair Yönetmelik 24.02.1992 21152
70 Katı Atıkların Kontrolu Yönetmeliği 14.03.1991 20814
71 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 06.09.1990 20627
72 Kıyı Kanununun Uygulanmasna Dair Yönetmelik 03.08.1990 20594