Asbest Analizi

Asbest, tutuşmazlık, sıcaklığa ve pasa mukavemet, ısı izolasyonu, yüksek mekanik dayanıklılık, çimento ve diğer benzerleri ile yakınlık kurabilme vb. gibi özellikleri olması nedeniyle birçok alanda kullanılmaktadır. Bu kullanım alanlarından en öne çıkan inşaat/yapı sektörü olmaktadır. Asbest analizi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

asbest analizi

Yapılan araştırmalara göre asbest maruziyeti iki şekilde meydana gelebilmektedir. Birincisi “Jeojenik/Çevresel Asbest Maruziyeti” olarak adlandırılan ve jeolojik koşullardan kaynaklanan maruziyettir. İkincisi ise işyeri koşullarından meydana gelebilen, Endüstriyel/Mesleki Asbest Maruziyeti’dir.
Asbestoz: İlk olarak tersane işlerinde çalışanlarda tespit edilen asbestoz, asbest liflerini çözmeye çalışan vücut tarafından üretilen asidin akciğer zarında oluşturduğu yaralardır. Bu hastalığın kendini göstermesi 10-20 yılı bulmaktadır.

Asbest analizi nasıl yapılır?

Asbest analizi, asbest liflerinin varlığının belirlenmesi için yapılan bir testtir. Asbest lifleri, insan sağlığı için ciddi riskler oluşturan bir çeşit mineraldir. Bu nedenle, asbestli malzemelerin varlığı, özellikle bina ve yapıların yıkımı, yenilenmesi veya tadilatı sırasında önemli bir endişe kaynağıdır. Asbest analizi yapmak için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

Numune Alma: Asbest analizi yapmak için öncelikle, örneklerin doğru şekilde toplanması gerekir. Numune, şüpheli malzemenin çeşidine göre değişebilir. Örneğin, asbestli bir tavanın analizi için, tavan kirişlerinden veya çatı kaplamasından numune alınması gerekebilir. Numuneler, özel bir asbest numune kabına yerleştirilir.

Hazırlık: Numuneler, analiz için hazırlanır. Bu adımda, numuneler özel bir laboratuvara gönderilir ve analiz için hazırlanır. Numuneler önce kurutulur ve ardından öğütülür. Numuneler, analiz için hazırlanmadan önce asbestin diğer materyallerden ayrılması gerekir.

Mikroskop Altında İncelenme: Numuneler daha sonra bir mikroskop altında incelenir. Bu işlem, asbest liflerinin varlığını belirlemek için yapılır. Numuneler, optik mikroskop kullanılarak ışık altında incelenir. Asbest lifleri, özel bir teknik kullanılarak diğer malzemelerden ayrılabilir.

Raporlama: Analiz sonuçları, laboratuvar tarafından raporlanır. Analiz sonucunda asbest liflerinin varlığı veya yokluğu belirlenir. Eğer asbest lifleri tespit edilirse, raporda ayrıntılı olarak belirtilir.

Asbest analizi yapmak için, özel bir laboratuvar ve ekipman gereklidir. Bu nedenle, asbest analizi yaptırmadan önce, uzman bir asbest analiz şirketi ile iletişime geçmeniz önerilir. Ayrıca, asbestli malzemelerle çalışırken, uygun koruyucu ekipmanların kullanılması ve asbestli malzemelerin doğru şekilde işlenmesi önemlidir.

Mevzuat

Mevzuatımıza göre, asbestle çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değeri (ZAOD-TWA), 0,1 lif/cm3 ‘dür [25,28]. Her ne kadar bu sınır değer konsantrasyon cinsinden ifade ediliyor
olsa da, aslında çalışanın maruz kaldığı lif konsantrasyonunun 8 saat zaman ağırlıklı ortalaması olduğuna dikkat edilmelidir. Lif konsantrasyonu 0,8 lif/cm3 olan bir çalışma ortamında, eğer konsantrasyon mühendislik önlemleri ile düşürülemiyorsa, maruziyet değeri
çalışma süresinin 1 saate çekilmesi yoluyla düşürülebilir. Diğer bir deyişle, 0,8 lif/cm3 konsantrasyon bulunan bir çalışma ortamında kişinin en fazla 1 saat çalışmasına izin verilebilir.

Asbestle çalışmalarda, çalışanların sağlık gözetiminin nasıl yapılması gerektiği “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”in 16 ncı maddesinde aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Çalışanlar aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi tutulur.
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki işleri ilk defa yapacak kişinin, önce işyeri hekimi tarafından genel sağlık durumu değerlendirilir ve Ek-I’de belirtildiği şekilde, özellikle solunum sistemi muayeneleri başta olmak üzere genel sistemik fizik muayene ile diğer tetkik ve kontrolleri yapılır. İşyeri hekimi, risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarını dikkate alarak çalışanların sağlık durumlarını değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre akciğer radyografilerini uygun sürelerle tekrarlar, bu süre 2 yılı aşamaz.
b) Sağlık gözetiminden sorumlu işyeri hekimi; muayene ve tetkiklerin sonucuna göre, çalışanın asbeste maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaması da dahil her türlü koruyucu ve önleyici tedbirleri belirleyerek işverene önerilerde bulunur.
c) Çalışanlara maruziyetin sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık değerlendirmeleri ile ilgili bilgi verilir. Hekim, maruziyetin bitmesinden sonra sağlık gözetiminin devam etmesi gereken süreyi belirleyebilir.
ç) Çalışan ve/veya işveren sağlık muayene ve tetkiklerinin yeniden yapılmasını isteme hakkına sahiptir.”

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in Ek-1’i
aşağıda yer almaktadır..

EK – 1

(1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen sağlık gözetimleri ile ilgili hususlar şunlardır:
a) Mevcut bilgilere göre serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hastalıklara sebep olabilir.
1) Asbestoz
2) Mezotelyoma
3) Akciğer kanseri (bronşiyal karsinom)
4) Mide-bağırsak kanseri

b) İşyeri hekimi ve/veya diğer sağlık personeli, asbeste maruz kalan çalışanların her birinin maruz kalma durumunu ve çalışma şartlarını izlemekle yükümlüdür.
c) Çalışanların sağlık muayeneleri, iş sağlığı prensip ve uygulamalarına uygun şekilde yapılır ve en az aşağıdaki hususları içerir.

Asbest analizi yaptırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.