Titreşim Ölçümü – İş Hijyeni

Titreşim Ölçümleri

İş veren titreşime sebep olan ekipmanların ve titreşimli çalışma ortamlarında titreşim ölçümü yaptırmak ve mesleki maruziyet değerleri aşan yerlerde gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Ayrıca çalışanların titreşimli ortamlarda çalışmalardan kaynaklı riskler konusunda bilgilendirilmelidir.

İş yerlerinde kullanılan kaldırma ve iletme ekipmanları başta olmak üzere faaliyet konusuna göre kullanılan farklı cihaz ve ekipmanlar çalışanları titreşime maruz kalmasına sebep olmaktadır, sürekli veya yüksek oranda titreşime maruz kalmak çalışanları üzerinde fiziksel yorgunluğunun artmasına çalışanın iş performansının düşmesine ve özellikle eklem bölgelerinde ve kas sistemlerinde çeşitli meslek hastalıklarına sebep olmaktadır.

Titreşim maruziyetini çalışanların maruz kaldığı şekil itibariyle 2 ana başlıkta toplayabiliriz;

1- Tüm Vücut Titreşimi Maruziyeti

Çalışanların oturdukları, yaslandıkları veya ayakta çalışma pozisyonlarında iş ekipmanından kaynaklı maruz kaldığı titreşimlerin toplamı olarak tanımlanmaktadır.

2- El-Kol Titreşim Maruziyeti

Çalışanların elle kullandıkları iş ekipmanlarından kaynaklı yayılan titreşime maruziyetin toplamı olarak tanımlanmaktadır.

Marmara Çevre olarak Tüm vücut titreşimi ve El-Kol titreşim ölçümlerini Türkak ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Merkezi (İSGÜM) tarafından uygun görülen aşağıdaki standartlar kapsamında yapılmaktadır.

1-Tüm Vücut Titreşimi Maruziyeti
TS EN 1032 + A1

2-El-Kol Titreşim Maruziyeti
TS EN ISO 5349-1
TS EN ISO 5349-2

titreşim ölçümü iş hijyeni

İş yeri sorumlusu titreşimle ilgili aşağıdaki prosedürleri izlemelidir:

– Çalışanların kullandığı iş ekipmanlarında titreşim riski var mıdır?
– Titreşim riski var ise maruziyet cinsi (El-kol mu, Tüm vücut mu)
– El-Kol veya Tüm Vücut Titreşim Ölçümü yapılması
– Titreşim ölçümü sonucu titreşim kaynaklarının değerlendirilmesi ve risklerin azaltılması
– Değerlendirmelerin yapılıp uygun tedbirlerin alınması ve risk faktörlerinin tekrarlanmaması için gözlemler alınması,
– Sonuçların periyodik olarak gözlemlenmesi.

Marmara Çevre olarak El-Kol veya Tüm Vücut Titreşim ölçümleri elde edilen sonuçlar çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Madde 5’te belirtilen sınır değerlere göre değerlendirme yapılır;

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Madde 5,
Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri aşağıda verilmiştir:

a) El-kol titreşimi için;
1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2.
2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2.
b) Bütün vücut titreşimi için;
1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2.
2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2

22 Ağustos 2013 28743 Sayılı Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Madde 9’da belirtilen çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için işveren ölçüm sonuçları doğrultusunda gerekli düzenlemeleri ve önlemleri almakla yükümlüdür.

MADDE 9 – (1) Çalışanın maruziyeti, hiçbir koşulda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet sınır değerlerini aşmayacaktır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm kontrol tedbirlerinin alınmasına rağmen, maruziyet sınır değerinin aşıldığının tespit edildiği durumlarda, işveren;

a) Maruziyeti, maruziyet sınır değerinin altına indirmek üzere gerekli olan tedbirleri derhal alır.

b) Maruziyet sınır değerinin aşılmasının nedenlerini belirler ve bunun tekrarını önlemek amacıyla, koruma ve önlemeye yönelik gerekli tedbirleri alır.

İş yerinizde titreşim ölçümü yaptırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.