Emisyon İzni

Emisyon İzni

Hava Kalitesi Korunması Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği G.S.M. Çalışma Ruhsatı almak zorunda olan sanayi tesislerinden emisyon gruplarına giren ( A-B ) tesisler ilgili birimlerden EMİSYON İZNİ , bu gruplara girmeyen tesisler “Emisyon’a tabi değildir.” Belgesini İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden almak zorundadır. Emisyon İzni Belgesi alınmasında istenen Emisyon Ölçüm raporları 22.07.2006 tarih 26236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ” Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği „ de öngörülen koşullara göre hazırlanacaktır.

Aynı Yönetmeliğin 43. Md. Geçici Madde 1’e göre “Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce kurulmuş ve emisyon izni almış olan tesisler,bu yönetmelikte yer alan esas ve sınır değerlere 2 yıl içinde uymak için gerekli tedbirleri alarak Emisyon İzni Belgesini yenilemek amacıyla Valiliğe başvurur„ İbaresi bulunduğundan Emisyon İzni Belgelerini 22.07.2008 tarihine kadar YENİLENMESİ gerekmektedir.

Ayrıca aynı yönetmeliğin Geçici 2. Md. göre “Emisyon İzni dosyasını yetkili merciye teslim edenler 22/07/2008 tarihinden itibaren 2 yıl içinde Emisyon İzni Belgesini almak zorundadır.” ibaresi olduğundan 07/10/2008’e kadar işlemleri tamamlamalı ve yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.Geçici 3. Md. göre “22.07.2007 tarihine kadar hiç müracaat etmeyenler 1 yıl içinde İş termin planlarını hazırlayarak yetkili merciye sunmak ve 4 yıl içinde iş termin planında yer alan işleri tamamlayarak emisyon izni dosyasını hazırlayarak yetkili merciye başvurmak zorundadır.

İzne Bağlı Tesisler

(1) Çalışmaları ve yapısı nedeniyle insan sağlığı ve çevre üzerinde önemli olumsuz etkisi olan Ek 8, A ve B listelerinde yer alan tesislerin kurulması ve işletilmesi için, bu Yönetmelik hükümlerine göre Emisyon Ön İzni (planlama aşamasında) ve Emisyon İzni (işletme aşamasında) alınması gerekir.

(2) Ek 8 Liste A’da yer alan tesislerin izni, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilir. Bakanlık bu yetkisini taşra teşkilatına devredebilir.

(3) Ek 8, Liste B’de verilen tesislerin izni, İl Mahalli Çevre Kurulunun uygun görüşü alınarak, Valilik tarafından verilir.

  • İşletmede meydana gelen artık ve atık maddelerin kullanılması, teknik yönden mümkün değilse usulüne uygun olarak arıtılması ve bertaraf edilmesi,
  • Tesisin kurulu bulunduğu bölgede hava kirleticilerin HKKY’de belirlenen hava kalitesi sınır değerlerini aşması durumunda, tesis sahibi ve/veya işleticisi tarafından, Valilikçe hazırlanan eylem planlarına uyulması,gerekmektedir