Hizmetlerimiz

Emisyon Ölçümleri

Emisyon ölçümleri, çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların ölçümünü içermektedir. ‘Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ kapsamında endüstriyel tesislere ait “yasal emisyon limitleri” tanımlanmış olup, tüm tesisler bu limitleri göz önünde bulundurarak emisyonlarını kontrol altında tutmak ve kendi üretim türü ve büyüklüğü ile ilişkili olarak kirletici özelliklerini beyan etmekle yükümlüdür. Kapsamda bulunan firmalar için emisyon ölçüm raporu geçerlilik süresi iki yıldır.Devamını Oku »

Arıtma Çamur ve Tehlikeli Atık Analizleri

Atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının ve prosesten kaynaklı tehlikeli atıkların düzenli depolama kriterlerinin belirlenmesi ve düzenli depolama tesislerine ilişkin teknik esaslar ile atıkların düzenli depolama tesislerine kabulü ve atıkların düzenli depolanmasına ilişkin usul ve esaslar ile alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri ve tabi olunacak sorumlulukları kapsayan “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” Ek-2 kapsamında analizlerin yapılması.Devamını Oku »

Su - Atık Su Analizleri

Su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarına, su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama esasları ve yasaklarına, atık suların boşaltım ilkeleri ve boşaltım izni esaslarına, atık su altyapı tesisleri ile ilgili esaslar ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarına ilişkin “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında atık su numunelerinin alınması ve analizlerin yapılması.Devamını Oku »

Gürültü Ölçümleri

Gürültü, İnsanlar üzerinde olumsuz etki yaratan, istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen hoşa gitmeyen seslere denir. Gürültünün sürekli bulunduğu ortamda çalışma kişide yorgunluk, zihinsel etkinliklerde yavaşlama, iş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu gibi birçok olumsuz etki bırakır.
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan sanayi tesisleri akustik rapor hazırlatmak ile yükümlüdür.Devamını Oku »

Periyodik Kontrol

Periyodik Kontroller Periyodik Kontrol. Periyodik Kontrol nedir? İşyerinizde kullanmakta olduğunuz tüm makine ve teçhizatın insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermemesi için yapılması gerekli olan kontrollerdir.Devamını Oku »

Atık Yağ Analizleri

Atık yağların üretiminden bertarafına kadar çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden geçici depolanmasına, taşınmasına, bertaraf edilmesine, atık yağların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulmasını sağlar.Devamını Oku »

İş Hijyeni Ölçümleri

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 10. Madde 4 bendine göre ‘İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar’. Bu maddeye uygun hareket etmeyen işletmelere idari para cezası uygulanır.Devamını Oku »

İmisyon - Hava Kalitesi Ölçümleri

Hava Kalitesi, İnsan ve çevresi üzerine etki eden çevre havasında, hava kirliliğinin göstergesi olan kirleticilerinin artan miktarıyla azalan kalitelerini göstermektedir. Hava kalitesinin iyileştirilebilmesi için ülkemizde de tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çeşitli yasal düzenlemeler yürürlüktedir.Devamını Oku »

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi - SEÖS

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) Tebliği kapsamında sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve kalite güvence sisteminin oluşturulması ile ilgili uyulması gereken usul ve esaslar kapsamında Şirketimiz, işletme sahibinin sorumluluğunda olan tüm konularda danışmanlık hizmetini vermekte, KGS2 ve YGT gibi ölçüm ve kalibrasyon işlemlerinin yetkili kuruluşlara mevzuat ve standartlara göre yaptırılmasını sağlamaktadır.Devamını Oku »