Atık Yağ Analizleri

Atık Yağ Analizleri

Atık Yağ Analizleri

Atık yağların üretiminden bertarafına kadar çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden geçici depolanmasına, taşınmasına, bertaraf edilmesine, atık yağların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulmasına, geçici depolama, işleme ve bertaraf tesislerinin kurulması ile bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetimi amacıyla gerekli prensip ve programların belirlenmesine dair usul ve esaslara ilişkin “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında kategori belirleme analizlerinin yapılması.

  • Kurşun (Pb) Tayini
  • Atıkyağ Analizleri
  • Kadmiyum (Cd) Tayini
  • Krom (Cr) Tayini
  • Klorür
  • Arsenik (As) Tayini
  • Toplam Halojenler
  • Poliklorlu Bifeniller
  • Parlama Noktası Tayini