Baca Gazı Ölçüm Teknikleri

Baca Gazı Ölçüm Teknikleri

Doğrudan ölçüm (ölçüm cihazıyla) (yanma gazları, Toplam Ucucu Organik Bileşikler vb.)

Bacadan numune alma (numune alınarak laboratuvarda yapılan analizleme Toz, Ağırmetaller, Flor, Klor, PAH, Dioksin-Furan)

Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler

Ölçüm öncesi müşteri yetkilileri ile ölçüm yapılacak tesis gezilmeli, tesiste yapılması düşünülen deney çalışmalarına ait numune alma planı üzerinde tesis yetkilileri ile görüşülerek ölçüm adetleri ve ölçüm noktaları konusunda son mutabakat sağlanmalıdır.

Çalışmalara başlamadan önce, tesiste yürütülen iş güvenliği ve işçi sağlığı uygulamaları ile varsa patlayıcı, yanıcı, parlayıcı maddeler hakkında bilgi alınmalıdır. Bir kaza anında hemen ulaşabilmek açısından, tesisin varsa iş güvenliği sorumlusunun ismi ve irtibat numaraları tedarik edilmelidir.

Ölçüm noktasının konumuna göre gerekli emniyet tedbirlerinin alınması

Numune alma noktalarında platform bulunuyorsa, platform genişliği ölçümlerin rahatça yapılabilmesi açısından yeterli genişlikte olmalıdır.

Deneyler sırasında çevresel faktörlerde gözlenerek, ölçüm sonuçları üzerinde etkisi olabilecek durumlar kayıt altına alınmalıdır.

Ölçüme etkisi olabilecek alanlar içerisinde, her türlü insan ve makine faaliyetlerine engel olunmalıdır.

Numune Alma Yerinin Belirlenmesi

Deneye başlamadan önce ,numune alma noktası tespit edilerek gerekli incelemeler yapılır.

Numune alma noktaları ilgili standartlara (Örneğin, TS ISO 9096 “Sabit Kaynak Emisyonları- Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Elle Tayini”) uygun olarak tespit edilir.

Numune alma noktası, düz bir baca veya kanal üzerinde bulunmalıdır.

Numune alma noktası, atık gazın akımın karakterini bozan etkilerden (Atık gazın akım hattı üzerinde bulunan fan, vanalar, dirsek (dönüm), daralma veya genişleme yerleri başka bir akımla birleşme veya ayrılma yerlerinden) yeterli uzaklıkta olmalıdır.

Gaz akışını engelleyecek veya yönünü değiştirecek herhangi bir etken bulunmamalıdır.