VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Analizi

VOC ANALİZİ

İş yerlerinde Uçucu Organik Bileşiklerin ve Gazların Tayini (Voc)

Voc analizi, çalışma ortamında proseste yapılan işlemlerde ortaya çıkan Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) ve Gazların Tayini İş sağlığı ve güvenliği açısından ve Çalışan sağlığı ve konforu açısından büyük önem arz etmektedir.

Voc Analizinde Marmara Çevre olarak Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) ve Gazların Tayini Uluslararası doğruluğu kanıtlanmış izlenebilir ve Ülkemiz mevzuatlarında kabul görmüş standartlarla yapılmaktadır.

Örnekleme yöntemi seçimi:

voc analiziÇalışma ortamında Maruz kalınan kimyasalın MSDS lerine, çalışanın maruz kalma şekline, Maruziyet periyoduna ve süresine bağlı olarak, çalışanın maruziyetini temsil edecek öngörülen ölçüm sürelerinde metotlarda belirtilen absorbantlara düşük akışlı örnekleme pompalarıyla numune alınır, Numune alınırken Prosese bağlı havalandırma sistemlerinin çalışma durumları, çalışanın görevi dağılımı gibi maruziyete etki edecek faktörler kayıt altına alınarak en az 2 saat veya görev süresi boyunca numune alınır.

 

 

Voc Analizi Yöntemi:

Çalışma ortamında alınan Uçucu Organik Bileşiklerini (VOC) içeren numuneler (abdorbant) uygun şartlar altında (taşıma ve saklama koşulları numunenin kaybını önleyecek şekilde olmalıdır). Marmara Çevre Analiz Laboratuvarına teslim edilir.
Laboratuvar teslim edilen numuneler ilgili prosedür ve Uluslararası Kabul görmüş standartlar prosedürlerine uygun bir şekilde gaz kromatografi (GC) cihazı ile okuma yapılır.

Voc Ölçüm ve Analiz Sonuçlarının Yorumlanması:

Volatile Organic Compound. Çalışma ortamında bulunan kimyasalların konsantrasyonları Marçev tarafından alınan numuneler ve analiz sonuçlarında hesaplanarak tespit edilir, Ortamda çalışan kişilerin çalışma süreleri ve maruziyet sürelerine göre hesaplama yapılarak Ülkemizde kabul gören Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, NİOSH ve OSHA Mesleki Maruziyet Sınır değerlerle kıyaslama yapılır.

Soluma, ağız veya ciltle teması halinde insan sağlığı üzerinde çeşitli derecelerde etkilerine göre belirlenen sınır değerleri geçen yerlerde gerekli önlemlerin alınmaması durumunda kalıcı, ileri derecede veya ölüme sebebiyet verebilecek durumlara neden olabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği ve çalışanın güvenliği açısında İşveren kimyasal maddelerle çalışmalarda Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 7 de belirtildiği üzere çalışanın kimyasala maruziyetini tespit etmek, maruz kalma durumunda mümkün ise bu maruziyeti ortadan kaldırmakla, mümkün değil ise maruziyeti uygun Kişisel Koruyucu Donanımlarla en aza indirmekle yükümlüdür.

İşveren tarafından Çalışma ortamında kimyasal maddelerle çalışmada alınması gereken önlemler Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6 ve Madde 7 de belirtilmiştir.

Ölçüm ve raporlamanın İş sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü ve Türkak’tan yetkili kuruluş tarafından yapılmalıdır.

VOC analizi yaptırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.