• 0216 590 08 20

Çevre Yönetmelikleri

 BaşlıkYayım TarihiYayım SayısıKanun NumarasıDosyaEki
1 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik30.12.201328867 
2 Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği25.12.201328862 
3 Egzoz Gazi Emisyonu Kontrolü İle Benzin Ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği 30.11.201328837 
4 Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danişmanlik Firmalari Hakkinda Yönetmelik21.11.201328828 
5 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği03.10.201328784 
6 Tabiat Varliklari, Doğal Sit Alanlari Ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Yapi Yasakli Taşinmazlarin Hazine Taşinmazlari İle Değiştirilmesi Hakkinda Yönetmelik03.08.201328727   
7 Yüksek Çevre Kurulu Ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik03.08.201328727   
8 Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik19.07.201328712 
9 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve atama Yönetmeliği07.06.201328670   
10 Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi Hakkında Kanun Uygulama Yönetmeliği15.12.201228498   
11 Atık Elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolu Yönetmeliği22.05.2012 28300   
12 Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik25.04.2012 28274 
13 Çevre ve Şehircilik Bakanliği Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarina 12.04.2012 28262    
14 Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik23.03.201228242   
15 Çevre Ve Şehircilik Bakanliği Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği21.01.201228180   
16 Çevre Ve Şehircilik Uzmanliği Yönetmeliği22.12.201128150   
17 Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik27.10.201128097 
18 Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş Ve Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik18.10.201128088   
19 Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik27.10.201027742   
20 Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik06.10.201027721   
21 Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik06.10.201027721 
22 Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik01.10.201027716 
23 Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik18.08.2010 27676 
24 Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik03.08.201027661 
25 İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre Ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik24.07.201027651   
26 Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği 08.06.201027605 
27 Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmişsahalara Dair Yönetmelik 08.06.201027605 
28 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimiyönetmeliği 04.06.201027601 
29 Atiklarin Düzenli Depolanmasina Dair Yönetmelik26.03.201027533 
30 Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği 23.01.201027471 
31 Ömrünü Tamamlamiş Araçlarin Kontrolü Hakkinda Yönetmelik30.12.2009 27448   
32 Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik06.10.200927368   
33 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği03.07.200927277 
34 Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik29.04.200927214 
35 Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların Ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında 26.12.200827092 
36 Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik26.12.200827092   
37 Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik26.12.200827092  
38 Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik26.12.200827092 
39 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği05.12.200827075 
40 Çevre Denetimiyönetmeliği21.11.200827061 
41 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik12.11.200827052 
42 Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik11.11.200827051 
43 Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği05.09.200826988   
44 Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 05.07.200826927 
45 Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği06.06.200826898 
46 Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında 27.12.200726739 
47 Kum Çakıl Ve Benzerimaddelerin Alınması, İşletilmesi Ve Kontrolü Yönetmeliği 08.12.200726724 
48 Çevre Gelirlerinin Takip Ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik03.04.200726482   
49 Ömrünü Tamamlamiş Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği25.11.200626357 
50 Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde 21.10.200626326 
51 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği29.06.20062006/16   
52 Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği29.06.20062006/19   
53 Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Kapsamında Mal Ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik 26.04.200626150   
54 Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği09.01.200626048   
55 Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği08.01.200626047 
56 Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği26.11.200526005 
57 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği22.07.200525883 
58 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği19.04.200525791 
59 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği14.03.200525755 
60 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği13.01.200525699 
61 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği31.12.200425687 
62 Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği26.12.200425682 
63 Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği31.08.200425569 
64 Benzin Ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği11.06.200425489   
65 Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği18.03.200425406   
66 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Bütçe, Gelir Ve Gider Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 16.04.2002 24728   
67 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik19.10.199422086   
68 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Koruma Eğitim Yönetmeliği20.04.1992 21205   
69 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Koruma Projelerinin Yaptırılması Esaslarına Dair Yönetmelik24.02.199221152   
70 Katı Atıkların Kontrolu Yönetmeliği14.03.199120814 
71 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği06.09.199020627   
72 Kıyı Kanununun Uygulanmasna Dair Yönetmelik 03.08.199020594